Tervisedendus

Tervis = heaolu!
Tervislik valik peab olema lihtne!
Iga otsus on tervist mõjutav “poliitiline” otsus!
Tervisedendus on järjepidev protsess!
Tervisedendus on planeeritud protsess!
Tervisedendus annab protsesside üle kontrolli!

♥   Heaolu- ja terviseprofiil ning tegevuskava koostamine.
Juhendame süsteemse arengudokumendi koostamise protsessi. Esmalt koostame koos paikkonna meeskonnaga inimeste elu-olu ja tervise ülevaate (profiil). Seejäärel kaardistame ja priotiseerime paikkonna kitsaskohad, mis takistavad lihtsate, tervislike valikute tegemise. Seejärel valmib tegevuskava kuidas kitsaskohtadest üle saada. Lisaks on abimaterjale(vahendeid), mis teevad planeeringutsükli jälgimise ja administreerimise lihtsamaks.

♥   Tervisedenduse valdkonna koolitused ja nõustamine.
Ettevõtja on nimetaud teemal koolitanud ja nõustanud 20 aastat väga erinevaid sihtrühmasid. Koolitustel ja nõustamisel on ühitatud tõenduspõhine teave ja praktiline kogemus. Koolitused viiakse ellu andragoogika põhimõtteid järgides ning loovaid meetodeid kasutades. Koolitaja on võimeline ette valmistama nii 1,5 t loengut, kui mahukaid ainekavu.

♥   Tervisesekkumiste hindamine, analüüsimine ja ettepanekute esitamine.
Töökogemus erinevate sihtrühmadega, erinevate tasandite planeeringutega ning teadmised uurimustöömetoodikast tagavad hindamismeetodite valiku õigsuse. Nimetatu loob omakorda eeldused põhjalikuks analüüsiks, mille tulemiks on ettepanekud uuendusteks.

♥   Tervise valdkonna uuringud. 
Ettevõtja sõnastab koos tellijaga uurimuse eesmärgi, mille alusel kujundab uurimustöö metoodika, kogub andmed, analüüsib ning esitab tulemused tellijale. Tegevused toimuvad vastavalt tellijaga kooskõlastatud ajaplaanile ja kokkulepetele.

♥   Tervise valdkonna projektide planeerimine, esitamine ja juhtimine.
Projektid koostatakse arengudokumentidel ja eelnevatel koostöölepetel tuginedes. Projekti koostamisse kaasatakse kõik huvitatud osapooled projekti planeerimisest alates kuni aruande koostamiseni välja. Projekti juhtimise kohta antakse regulaarset aruandlust kõigile osapooltele.

Kui Te käesolevas loetelus ei leidnud endale sobivat pakkumist, siis palun ärge heituge, võtke ühendust ja leiame lahenduse!