Lasteaiale ja koolile on ühiskonnas väga kõrged ootused – peab olema tähelepanelik, turvaline, loov ja kasvatav. Kõige selle tagamiseks on oluline toetada ja arendada laste ja töötajate psühhosotsiaalset ja füüsilist keskkonda ehk toetada arengut terviklikult. OÜ HeaOLE aitab planeerida, ellu viia ja hinnata tervisedenduse arengut koolis ja lasteaias.

♥   Otsuste tervisemõju hindamine koolitused ja nõustamine
Ettevõtja on nimetaud teemal koolitanu 15 aastat väga erinevaid sihtrühmasid. Koolitustel on ühitatud tõenduspõhine teave ja praktiline kogemus. Koolitused viiakse ellu andragoogika põhimõtteid järgides ning loovaid meetodeid kasutades. Ettevõtja on koolitajana saanud häid ja väga häid hinnanguid. Koolitaja on võimeline ette valmistama nii 1,5 t loengut, kui mahukaid ainekavu.

♥   Tervisesekkumiste hindamine, analüüsimine ja ettepanekute esitamine
Töökogemus erinevate sihtrühmadega, erinevate tasandite planeeringutega ning teadmised uurimustöömetoodikast tagavad hindamismeetodite valiku õigsuse. Nimetatu loob omakorda eeldused põhjalikuks analüüsiks, mille tulemiks on ettepanekud. Ettepanekuid saab uutes planeeringutes arvestada ja praktikasse rakendada.

♥   Tervise valdkonna uuringud
Ettevõtja sõnastab koos tellijaga uurimuse eesmärgi, mille alusel kujundab uurimustöö metoodika, kogub andmed, analüüsib ning esitab tulemused tellijale. Tegevused toimuvad vastavalt tellijaga kooskõlastatud ajaplaanile ja kokkulepetele.

♥   Tervise valdkonna projektide planeerimine, esitamine ja juhtimine
Projektid koostatakse arengudokumentidel ja eelnevatel koostöölepetel tuginedes. Projekti koostamisse kaasatakse kõik huvitatud osapooled projekti planeerimisest alates kuni aruande koostamiseni välja. Projekti juhtimise kohta antakse regulaarset aruandlust kõigile osapooltele.

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com