Ettevõte on tööealisele inimesele keskkond, kus veedetakse enamuse oma päevast. Seega on väga oluline, et töökeskkond toetabEttevõtte vabaühenduse tervisesekkumised inimeste tervislike valikud. Tervislik valik peab olema lihtne! OÜ HeaOLE aitab leida parimad lahendused ettevõtte tervislikeks valikuteks.

MTÜ-d jm vabatahtlikkuse alusel tegutsevad ühendused, kes soovivad luua tervise lisaväärtust ja võtta ühiskondlikku tervisevastutust aga vajavad selle elluviimiseks ekspertabi. OÜ HeaOLE aitab, vabaühenduse ressurssi säästvalt, teha tõenduspõhiseid valikuid, maksimaalse ühiskondlikku mõju saavutamiseks.

♥   Otsuste tervisemõju hindamine koolitused ja nõustamine
Ettevõtja on nimetaud teemal koolitanu 15 aastat väga erinevaid sihtrühmasid. Koolitustel on ühitatud tõenduspõhine teave ja praktiline kogemus. Koolitused viiakse ellu andragoogika põhimõtteid järgides ning loovaid meetodeid kasutades. Ettevõtja on koolitajana saanud häid ja väga häid hinnanguid. Koolitaja on võimeline ette valmistama nii 1,5 t loengut, kui mahukaid ainekavu.

♥   Tervisesekkumiste hindamine, analüüsimine ja ettepanekute esitamine
Töökogemus erinevate sihtrühmadega, erinevate tasandite planeeringutega ning teadmised uurimustöömetoodikast tagavad hindamismeetodite valiku õigsuse. Nimetatu loob omakorda eeldused põhjalikuks analüüsiks, mille tulemiks on ettepanekud. Ettepanekuid saab uutes planeeringutes arvestada ja praktikasse rakendada.


♥   Tervise valdkonna uuringud
Ettevõtja sõnastab koos tellijaga uurimuse eesmärgi, mille alusel kujundab uurimustöö metoodika, kogub andmed, analüüsib ning esitab tulemused tellijale. Tegevused toimuvad vastavalt tellijaga kooskõlastatud ajaplaanile ja kokkulepetele.

♥   Tervise valdkonna projektide planeerimine, esitamine ja juhtimine

Projektid koostatakse arengudokumentidel ja eelnevatel koostöölepetel tuginedes. Projekti koostamisse kaasatakse kõik huvitatud osapooled projekti planeerimisest alates kuni aruande koostamiseni välja. Projekti juhtimise kohta antakse regulaarset aruandlust kõigile osapooltele.

 

Go to top
Elo Paap ¦ +372 5185 907 ¦ elopaap[@]gmail.com